Mycel EDU

Các tính năng mới phù hợp cho công tác quản lý ở trường đại học như qui đổi thang điểm ABCD, đọc điểm... và một số hàm tính toán được xây dựng riêng đề phù hợp với Đại học Bách Khoa Hà Nội, HUST như là KipThi, TietHoc...


Cách thức cài đặt và sử dụng tương tự như Mycel. Vui lòng tìm kiếm trên Microsoft Office Store với tên MycelEDU để cài đặt

30 giây để hiểu về Mycel EDU

© Techlink 2021

www.techlinkvn.com

support@techlinkvn.com

Built with Mobirise web software