ThueThuNhapCaNhanTheoBac

Description

Tính thuế thu nhập cá nhân theo năm. Cách tính: áp dụng bảng thuế suất cá nhân lên mức lương chịu thuế là (Salary - SelfDeductionTax - DependentTax) Trường hợp cần tính theo tháng, hãy nhập công thức <Tên hàm>/12 thì tất cả các cell kết quả sẽ đồng loạt chia đều cho 12 tháng.

Parameters
Name Type Description
Salary number

Phần lương thu nhập trong cả năm, chưa miễn trừ gia cảnh. Ví dụ 307000000

SelfDeduction number

Giảm trừ bản thân. =1 tiền thuế sẽ được tính giảm trừ bản thân. =0 nếu số tiền lương trên không tính miễn trừ bản thân.

DependentNum number

Số lượng người phụ thuộc. Ví dụ 0, 3.

RowColumn boolean

Hiển thị ở dạng dòng (true, mặc định) hoặc cột (false)

ShowTotal boolean

Hiển thị tổng số tiền thuế. Mặc định true.

Returns

Tiền thuế cần nộp chi tiết ở mỗi bậc thuế

Examples
=ThueThuNhapCaNhanTheoBac(307000000,1,2)=[3000000, 6000000, 14400000, 18200000,0, 0,0]