ThueThuNhapCaNhan

Description

Tính thuế thu nhập cá nhân theo năm

Parameters
Name Type Description
Salary number

Phần lương chịu thuế trong cả năm, sau khi đã miễn trừ. Ví dụ 307000000

SelfDeduction number

Giảm trừ bản thân. =1 tiền thuế sẽ được tính giảm trừ bản thân. =0 nếu số tiền lương trên không tính miễn trừ bản thân.

DependentNum number

Số lượng người phụ thuộc. Ví dụ 0, 3.

Returns

Tiền thuế cần nộp

Examples
=ThueThuNhapCaNhan(307000000,1,2)=36320000