GiamTruGiaCanh

Description

Số tiền được giảm trừ gia cảnh

Parameters
Name Type Description
type TaxDeductionType

Loại gia cảnh. 0 = Bản thân; 1 = Phụ thuộc

Returns

Số tiền miễn trừ

Examples
=GiamTruGiaCanh(0) =11000000