BangThueSuat

Description

Hiện bảng thuế suất theo năm, gồm 2 cột và nhiều dòng. Mõi dòng tương ứng với mức thuế

Returns

Bảng thuế suất mới nhất theo thông tư 111/2013 của Bộ tài chính

Examples
=BangThueSuat()=
    0: (2) [60000000, 0.05]
    1: (2) [120000000, 0.1]
    2: (2) [216000000, 0.15]
    3: (2) [384000000, 0.2]
    4: (2) [624000000, 0.25]
    5: (2) [960000000, 0.3]
    6: (2) [Infinity, 0.35]