StringFontFormatter

Description

Hiển thị nội dung và thay đổi font chữ gồm kiểu, cỡ và màu

Parameters
Name Type Description
text string

Nội dung hiển thị

fontName string

Tên font chữ

fontSize number

Kích cỡ font

fontColor string

Màu font chữ

invocation CustomFunctions.Invocation

(bỏ qua) Invocation object to get current cell

Returns

Nội dung hiển thị

Examples
=StringFontFormatter("Tuong","Arial",30,"blue")=Tuong