NumberToSpeech

Description

Viết số nguyên ở dạng đọc bằng chữ, đồng thời đọc luôn thành tiếng

Parameters
Name Type Description
number number

Số nguyên cần đọc. Ví dụ 307

Returns

Viết số nguyên ở dạng đọc bằng chữ. Ví dụ: ba trăm linh bảy

Examples
=NumberToSpeech(12) =Mười hai