Duplicate

Description

Tìm kiếm các cell có nội dung giống nhau

Parameters
Name Type Description
FirstArea string

Vùng cần tìm kiếm

SecondArea string

Vùng cần tìm kiếm

Returns

Số lượng trùng lặp

Examples
Vùng tìm kiếm là [ 1 2 4 b]
             [ a b 1 1]
thì kết quả trả về là 2 vì các cell có giá trị 1 và b trùng nhau,
đồng thời các cell đó sẽ được tô vàng