DecimalToSpeech

Description

Viết số thập phân ở dạng đọc bằng chữ, đồng thời đọc luôn thành tiếng

Parameters
Name Type Description
number number

Số thâp phân cần đọc. Ví dụ 3.07

Returns

Viết số thập phân ở dạng đọc bằng chữ. Ví dụ: ba phẩy không bảy

Examples
=DecimalToSpeech(12.7)=Mười hai phẩy bẩy